FCPX插件ShoutOut字幕标题重点标注线条测量小元素图形动画129个

FCPX ShoutOut插件包含字幕标题、重点标注、线条测量、箭头、小元素运动图形等129个预设动画,自带入出动画,带使用教程

大小:37M;兼容final cut pro x 10.3或更高版本

(同时支持macOS 11 Big Sur、M1芯片、final cut pro x 10.5以上版本)

0